มหาวิทยาลุัยราชภัฎอุดรธานี กำหนดจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

   มหาวิทยาลุัยราชภัฎอุดรธานี  กำหนดจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  ครั้งที่ 9  ประจำปีการศึกษา  2558  ในวันที่  19-20  กันยายน  พ.ศ. 2558  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  โดยมีรายละเอียดดังนี้  http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-04787.pdf