วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ปี 2558

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

  วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ปี 2558 ภายใตแนวคิด the 2 nd International Conference On ASEAN Affinity, Preservation. ในวันจันทร์ที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-04792.pdf