ศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมระยะสั้น และ Workshop

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

   ศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กำหนดจัดอบรมระยะสั้น และ Workshop  เรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์  ระหว่างวันที่  3-7  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ณ ห้องประชุม 304  ชั้น 3 ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-05796.pdf