คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Redesigning the Landscape Of Southeast Asia

ผู้ประกาศ : อาจารย์ ดร. วัชรา ตาบุตรวงศ์

วันที่ : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Redesigning the Landscape Of Southeast Asia  ระหว่างวันที่ 6-7  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  จึงขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.arts.tu.ac.th หรือ http://gg.gg/RLSA2015  โดยมีรายละเอียดดังนี้