มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งที่ 1 : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  ระหว่างวันที่  17-18  ส.ค. 58  ณ ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-10801.pdf