คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เชิญเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 2

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  เชิญเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่  2 เรื่อง วิทยาศาสตร์สำหรับสุขภาวะ : สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในวันที่  3  ก.ค. 58  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-12806.pdf