สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่  1  ประจำปี  2558 The 1 International Conference On Interdisciplinary Development Research (IDR2015) ระหว่างวันที่  17-18  กันยายน  พ.ศ. 2558  ณ  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาเชียงใหม่  ผู้สนใจสามารถส่งบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์  ภายในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-12807.pdf