คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย (The Sixth Pacific-Rim Conference on Education)

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย (The Sixth Pacific-Rim Conference on Education)  ในวันที่  17-18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pacificrimenducationference.org/