คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Medical Rehabilitation and Prevention of Blindness (ICRPB 2015)

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Medical Rehabilitation and Prevention of Blindness (ICRPB 2015) เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี  ระหว่างวันที่  27-29  พฤศจิกายน 2558  ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-16814.pdf