โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

   โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่  17  ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่  28-29  พฤศจิกายน  2558  เวลา  09.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 0213  อาคารท่าชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  การส่งเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  14  สิงหาคม  2558  ติดตามข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์ http://www.phd.ru.ac.th หรือติดต่อสำนักงานโครงการฯ โทร. 08-0048-0600,08-7917-3370, 0-2310-8566-7 โทรสาร 0-2310-8549 และ 8566