ศูนย์วิจัยกิตกรรมเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

    ศูนย์วิจัยกิตกรรมเพื่อสุขภาพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่  1 ภายใต้หัวข้อ Active Living for all ในระหว่างวันที่  17-18  พฤศจิกายน  2558  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ที่ www.ncpa2015.com