มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญผู้บริหารสมัครเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารภาครัฐ (Smart Govemment) โครงการ ACSG ร่วมกับ TUV SUD สาธารณรัฐเยอรมันนี (Join Program)

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ขอเชิญผู้บริหารสมัครเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารภาครัฐ (Smart Govemment) โครงการ ACSG ร่วมกับ TUV SUD สาธารณรัฐเยอรมันนี (Join Program) โดยมีรายละเอียดดังนี้