คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายบชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ตำแหน่งอาจารย์ ๕ อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังแนบเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้ประกาศ : อาจารย์ ดร. วัชรา ตาบุตรวงศ์

วันที่ : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=6&id=7505

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University