มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่  54  ระหว่างวันที่  2-5  กุมภาพันธ์  2559  เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมฯ โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างการส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2118-0145