มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2559

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559"  เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนแลผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ในวันศุกร์ที่  8  เมษายน  2559  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209  อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่บัดนี้- 30  พ.ย. 58  หรือสอบถามข้อมํลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 02-50475899 หรือทาง E-mail: inthira.nak@stou.ac.th