ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการจำนวน 5 โครงการฯ

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  ศูนย์บริการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการจำนวน  5  โครงการฯ ดังนี้คือ

  1.  การอบรมเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่  18  ระหว่างวันที่  18  เมษายน -7 สิงหาคม  2559  ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2.  การอบรมเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล  รุ่นที่  5  ระหว่างวัยที่  23  พฤษภาคม  - 11  กันยายน  พ.ศ. 2559   ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3.  โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2559  รุ่นที่  1/2559  ระหว่างวันที่  15-19  กุมภาพันธ์  2559  ณ โรงแรมเดอะปาร์ค  จ.เชียงใหม่  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จ.เชียงใหม่  
  4.  โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2559  รุ่นที่  2/2559  ระหว่างวันที่  13-17 มิถุนายน  2559  ณ โรงแรมเดอะปาร์ค  จ.เชียงใหม่  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จ.เชียงใหม่  
  5.  โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2559  รุ่นที่  3/2559  ระหว่างวันที่  12-16  กันยายน  2559  ณ โรงแรมเดอะปาร์ค  จ.เชียงใหม่  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จ.เชียงใหม่  
    
    สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์  053-936074, 949151, 081-9925828  โทรสาร 053-212629  E-mail : nsccmunews@gmail.com