คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics Series 2016

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics Series 2016 โดยมีหัวข้อการอบรมจำนวน  10  เรื่อง  กำหนดจัดเดือรละ 1 ครั้่งๆ ละ 3 วัน  ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559  ณ อาคารคุณากร  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ศูุนย์รังสิต)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวรัตน์  แก้วใจเย็น  โทร. 02-5644444 ต่อ 7532