โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลยุค AEC กับความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลยุค AEC กับความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย  สำหรับพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข  อาจารย์พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ ในระหว่างวันที่  17-19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  ณ  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  กรุงเทพมหานคร  ค่าลงทะเบียนท่านละ  4,000  บาท  ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://med.mahidol.ac.th/nursing/  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0-2201-1512, 0-2201-1608