ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาิวทยาลัยบูรพา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 16 กันยายน พ.ศ. 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University