ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาิวทยาลัยบูรพา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 16 กันยายน พ.ศ. 2559