จ้างเหมาบริการเพื่อรับผิชอบในการเปิด-ปิด อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ติดต่อรับ-ส่งหนังสือเอกสารระหว่างคณะฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง สำหรับการประชุม

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 26 กันยายน พ.ศ. 2559

จ้างเหมาบริการเพื่อรับผิชอบในการเปิด-ปิด อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ติดต่อรับ-ส่งหนังสือเอกสารระหว่างคณะฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง สำหรับการประชุม

เอกสารแนบ