จ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการขับรถรับส่งอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพรถยนต์ในระยะก่อนและหลังการใช้งาน บำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 26 กันยายน พ.ศ. 2559

จ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการขับรถรับส่งอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพรถยนต์ในระยะก่อนและหลังการใช้งาน บำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

เอกสารแนบ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University