ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2559