ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การปรับปรุงป้ายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้า อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การปรับปรุงป้ายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้า อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์

เอกสารแนบ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University