ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 26 กันยายน พ.ศ. 2560

  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  9  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  นั้น  บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมฯ  ในวันเสาร์ที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา  09.00-16.00 น.  รายละเอียดดังเอกสาร


ประกาศ