วิทยาลัยโทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 8

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

  วิทยาลัยโทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่  8 ประจำปรการศึกษา 2560 หัวข้อ "CREATIVE ECONOMY :เศรษฐกิจสร้างสรรค์"  ในวันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถดูรายละเอียดแกละดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง www.sct.ac.th