ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

   ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์  รุ่นที่  4  นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่  4 มีรายชื่อดังต่อไปนี้


ประกาศ