คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3 เรื่อง ก้าวทันการบริการผู้ป่วยนอกยุคไทยแลนด์ 4.0 (Update Outpatient Service in Thailand 4.0) ระหว่างวันที่  22-24  พฤษภาคม  2561  ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์  อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-451147