คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 (รอบ 2)

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 15 มกราคม พ.ศ. 2562

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 (รอบ 2)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  24  มกราคม  2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา  ซิ้มเทียม โทร. 038-102893  (วันและเวลาราชการ)รายละเอียด