คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับสมัครคัดเลือกผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสเพื่อขอรับทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

           นักเรียนผู้ขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ทุน 1 ปี (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)

คุณสมบัติทั่วไป
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส
     3.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
           3.1.1  พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 3,000  บาท/เดือน (ตัวอย่าง ครอบครัวนี้มีเงินรายได้ต่อเดือน 15,000  บาท  และมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 5 คน  เฉลี่ยเงินรายได้ต่อเดือนคนละ 3,000 บาท  ตรงตามเกณฑ์กำหนด) และต้องมีหลักฐานข้อมูลบ่งชี้รายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน
            3.1.2  มีผู้รับรองจำนวน  3  คน ได้แก่
                     1) ผู้อำนวยการศึกษา/ครูประจำชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 2 คน  
                     2) เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบล จำนวน 1 คน
     3.2 กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีหลักฐานการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส โดยมีผู้รับรอง 3 คน ได้แก่
                     1) ครูประจำชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา  จำนวน  1  คน
                     2) บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง  จำนวน  1  คน
                     3) เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบล  จำนวน  1  คน
4. มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และความสามารถพิเศษอื่นๆ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร โดยอาจ
เป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
     4.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้นไม่ต่ำกว่า 2.5 (6 ภาคการศึกษา)
     4.2 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่
สมัครรับทุนโดยมีหลักฐานยืนยัน เช่น เคยเข้าร่วมประกวดและมีชิ้นงานอย่างน้อยในระดับสถาบัน หรือ
มีผลงานมีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และความถนัด และมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนสายอาชีพ
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรม การมีประสบการณ์อาชีพกับ
ผู้ประกอบการ การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาในระหว่างรับทุน

รายละเอียดและใบสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
  ขอให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาโหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ส่ง
ไปรษณีย์มายัง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20131 

หรือส่งมายัง  การรับสมัครออนไลน์ โดยผูัสมัครต้องมีอีเมลและต้องเตรียมเอกสารมาเป็นไฟล์ให้ครบถ้วน ดังนี้
1. กรอกเอกสารการสมัครพร้อมแนบเอกสารการรับรองต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วจึงสแกนมาเป็นไฟล์เพื่อแนบตอนสมัคร
2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 
3. ไฟล์รายงานผลการศึกษาของผู้สมัคร (Transcript)
4. รูปถ่ายที่อยู่อาศัย  ทั้งภายใน และภายนอก โดยรวม จำนวน 6 รูป
หมายเหตุ การสมัครทางออนไลน์ หากข้อมูลหรือไฟล์ที่นำส่งไม่ครบถ้วน ถือว่าการสมัครดังกล่าวไม่สมบูรณ์ 

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจากใบสมัครที่ กรอกข้อมูลและแนบเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น 
(โปรดตรวจสอบข้อกำหนด และหลักฐานต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสมัครอย่าง
ละเอียด) 

มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่เบอร์โทร 
วันและเวลาราชการ (8.30-16.30 น.) เบอร์ 038-102810, 038-102880, 038-102893 
และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.  เบอร์ 038-102836