ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่  5  นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่  5


ประกาศ
กำหนดการวันเปิดการอบรมฯ