ตารางการจัดสอบกลางภาคและการจัดสอบปลายภาค สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ผู้ประกาศ : นางสาว ขนิษฐา ชื่นนิยม

วันที่ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตารางการจัดสอบกลางภาคและการจัดสอบปลายภาค สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสุตรภาษาไทย) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) สำหรับสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

-ชั้นปี 1 (รหัส 65)

-ชั้นปี 2 (รหัส 64)

-ชั้นปี 3 (รหัส 63)

-ชั้นปี 4 (รหัส 62)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University