ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ผู้ประกาศ : นางสาว ขนิษฐา ชื่นนิยม

วันที่ : 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

- กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน, วันหยุดต่าง ๆ และ กำหนดการส่งผลการเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

- แผนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

   - ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)

   - ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

   - ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)

   - ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)

- ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

   - ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)

   - ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

   - ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)

   - ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)

- รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

   - ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)

   - ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

     -สำหรับเรียนทฤษฎี

     -สำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   - ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)

     -สำหรับเรียนทฤษฎี

     -สำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   - ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)

     -สำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- กำหนดการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 1-4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University