สมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา “รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

อบรมระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 15 ธันวาคม 2566

.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

▶️คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล และยังไม่หมดอายุ
2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ในกรณีที่มีต้นสังกัดต้องได้รับการอนุมัติลาศึกษาจากผู้บังคับบัญชา
4. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ หรือ พยาบาลผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความขำนาญทางการพยาบาลและผดุงครรภ์สาขาวิชาต่างๆ

รับจำนวนจำกัด จำนวน 25 คน เท่านั้น
ค่าลงทะเบียนท่านละ 25,000บาท

✳️ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXQ_Ov3sVHIEInsTRTeGASVkCeXMQJdKwzTbJAJ9ElPJyfwg/viewform?pli=1

หนังสือเชิญ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2023-07-253173.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณวาสนา ซิ้มเทียม งานบริการการศึกษา โทร 038-102886
(วันและเวลาราชการ)