การประชุมวิชาการเรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ”

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  กำหนดจัดการประชุมวิชาการเรื่อง  “การพยาบาลผู้ป่วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ”

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าประชุม มีความรู้ ความสามารถในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: ECG)  รวมถึงให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติได้อย่างถูกต้อง จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  20-22  ธันวาคม  พ.ศ. 2566     ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  14-16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2567

สำหรับบุคคลทั่วไป

- แบบ Onsite  ลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด คนละ  4,000 บาท (หลังวันที่กำหนด คนละ 4,500  บาท)

- แบบ Online     ลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด คนละ 1,500  บาท (หลังวันที่กำหนด คนละ 1,800  บาท)

สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

- แบบ Onsite  ลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด คนละ  3,600  บาท (หลังวันที่กำหนด คนละ 4,500  บาท)

- แบบ Online     ลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด คนละ 1,350  บาท (หลังวันที่กำหนด คนละ 1,800  บาท)

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnu-w3H32cCylAJwtMFf4MQIUUimxgtvW2uJrLC67mAi3Olw/viewform

กำหนดการ https://cdn2.me-qr.com/pdf/17976846.pdf

หนังสือเชิญ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2023-10-053189.pdf

โดยผู้เข้าประชุม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการที่ กค 0406.4/ ว 413  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ website คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา http://nurse.buu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณวาสนา  ซิ้มเทียม  เบอร์โทรศัพท์ 038-102886