คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 10 มกราคม พ.ศ. 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา จำนวน 4 อัตรา

 

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567   โดยสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.  กรณีสมัครด้วยตนเอง คณะฯ จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.  สมัครผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง E-mail : personnelnursingbuu@gmail.com

3.  สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google form) พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายังลิงค์ https://forms.gle/yT2BVJU4hebc2cNH7 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ดังแนบ

  ทั้งนี้ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 3861004429 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน 

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ

 

** สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ** 

 

** ประกาศรับสมัคร **

 

** ใบสมัคร **