คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชรีกร อังคประสาทชัย
Asst. Prof. Wachareekorn Aungkaprasatchai


โทร : 038-102887
email : wachareekorn@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลเด็ก

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
ปี 2559
ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2560
การเล่านิทานสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนป่วยในโรงพยาบาล (ชื่อหลัก)
- Journal จำนวน 5 เรื่อง
2564
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับลักษณะทางจริยธรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2561
บทความวิชาการ - ความกลัวของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ()
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ