คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
Asst. Prof. Sawitree Wonginjun


โทร : 038-102889
email : fafarah_sa@hotmail.com, sawitreew@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลเด็ก

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2566
การพัฒนาโปรแกรมการบ่มเพาะความยืดหยุ่นทางจิตใจ และเป้าหมายในชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดด้วยกระบวนการบำบัดผสมผสานการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาและศิลปะการแสดงในเยาวชนในเขตภาคตะวันออก: การวิจัยแบบผสมผสาน (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางจริยธรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 6 เรื่อง
2565
บทความวิจัย - Predictors of the Moral Behavior among Early Adolescents (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับลักษณะทางจริยธรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - อิทธิพลของปัจจัยคัดรรต่อความยืดหยุ่นในชีวิตของเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ