คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ ร.อ.หญิง นาตยา แสงใส
Capt. Nattaya Sangsai


โทร : 038-102889
email : nattaya.8035@gmail.com, nattayas@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลเด็ก

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
ปี 2567
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ความสามารถในการตัดสินทางคลินิกและความมั่นใจในทักษะทางคลินิก ตามการรับรู้ของนิสิตพยาบาล (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2562
ปัจจัยทำนายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2560
พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน (ชื่อแรก)
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ