คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ ปวีณา ติวาสิริพงศ์
Paweena Tivasiripong


โทร : 038-102824
email : paweena.rayong@gmail.com, paweena.ti@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
     - การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
     - Teratogen during pregnancy
     - การใช้เทคโนโลยีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2567
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ความสามารถในการตัดสินทางคลินิกและความมั่นใจในทักษะทางคลินิก ตามการรับรู้ของนิสิตพยาบาล (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ปีที่ 1) (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ปีที่ 1) (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การจัดการอาการและการแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่พักรักษาตัวที่บ้านด้วยระบบ We safe@Home (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
การพัฒนาระบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) (ภายใต้ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม) สำหรับหมอพื้นบ้าน (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 2 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการและพฤติกรรมการแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พักรักษาตัวที่บ้านด้วยระบบ weSAFE@Home (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักของหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ