คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ กิติรัตน์ สุวรรณรงค์
Gitirut Suwannarong


โทร : 038-10
email : gitirut.su@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 1 เรื่อง
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้อื่นในเด็กวัยเรียนตอนปลาย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 2]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ