คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ เมธาวี พรตเจริญ
Methawee Protcharoen


โทร : 038-10
email : shining-wow@hotmail.com, methawee.pr@buu.ac.th

การศึกษา :

ความเชียวชาญ :

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ