คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ ชนันรัตน์ บุญดี
Chananrat Boondee


โทร : 038-10
email : , chananrat.bo@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ