คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศมัย หอมจำปา
Asst. Prof. Dr. Pissamai Homchampa


โทร : 038-10
email : , pissamai.ho@buu.ac.th

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- M.P.H. (RURAL HEALTH) College of Public Health, University of the Philippines
- Ph.D. (Anthropology with and emphais on medical and nutritional anthropology ) University of Oregon, USA.

ความเชียวชาญ :

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ