คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ อาภาสุวรรณ คล้ายสุบรรณ์
Arpasuwan Klaysuban


โทร : 038-10
email : milk.arpasuwan@gmail.com, arpasuwan.kl@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลเด็ก

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ