โครงการ “Happy Study Life@Graduates FON-BUU”

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

     งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “Happy Study Life @ Graduates FON-BUU” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (แบบออนไลน์) เพื่อให้คำแนะนำแก่นิสิตที่เข้าใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนในระดับปริญญาโท การทำงานระหว่างเรียน และการใช้ชีวิตระหว่างเรียนผ่านการเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในสำหรับการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) เพื่อให้นิสิตสามารถดำเนินการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรฯที่กำหนด บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเกิดเครือข่ายผู้เรียน ทำให้สามารถยกระดับหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร 

และบุคลากรสายสนับสนุนที่ร่วมบรรยายให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University