คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรม การดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2  The 2nd National Health Promotion and Elderly Care Innovation Conference 2022  “เสริมสร้างสุขภาพสูงวัย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในยุคดิจิทัล” (Promoting Elderly Health and Creating New Innovation in the Digital Age) อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี อาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦๅชา รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลทวี สาขาวิชาการพยาบาลชุมชนร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2  The 2nd National Health Promotion and Elderly Care Innovation Conference 2022  “เสริมสร้างสุขภาพสูงวัย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในยุคดิจิทัล” (Promoting Elderly Health and Creating New Innovation in the Digital Age) ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University