พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัทศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารโรงพยาบาลศิครินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัทศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับ และร่วมลงนามฯ