คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน และดำเนินการวิจัย ณ Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ศรีโสภา ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รองศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์นำทีมคณาจารย์ประจำสาขาฯ เข้าศึกษาดูงานและดำเนินการวิจัยร่วม ณ Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน โดยมี อ.ณัฐพัชร์ 
ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ด้าน EdPEx ให้เกียรติร่วมทีมฯ ดังกล่าวด้วย