โครงการอบรมวิชาการ เรื่องการให้บริการทางการแพทย์แม่นยำ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ และแนวทางในการดูแลผู้ป่วยทางพันธุศาสตร์

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 23 มกราคม พ.ศ. 2567

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการ “การให้บริการทางการแพทย์แม่นยำ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์และแนวทางในการดูแลผู้ป่วยทางพันธุศาสตร์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2566  เพื่อให้พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพมีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างครอบคลุม 
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. พรชัย จูลเมต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ และทีมวิทยากรโดย ผศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์  เผ่าทองคำ  ภาควิชาอายุรแพทย์เวชพันธุศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผศ.พญ. ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล ภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ภวินท์ กออนันตกุล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์ และแพทย์แม่นยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวน 38 คน