พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 23 มกราคม พ.ศ. 2567

      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงพยาบาลพระรามเก้า 
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล
พี่เลี้ยง ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่  31  พฤษภาคม, 1-2, 7 และ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 
ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตร รองศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ  ไตรรัตน์วรกุล 
รองกรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมกล่าวแสดงวามยินดีแก่พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาล
พระรามเก้า จำนวนทั้งสิ้น 50 คน